english ไทย ติดต่อสอบถาม | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
   
 

เงื่อนไขการบริการ

การเข้าชมการขายของส่วนบุคคลบนเวปไซต์ www.jj-shopping.com จะถือว่าได้ยอมรับข้อตกลงเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 1. เงื่อนไขทั่วไป
  1. ข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดนี้จะอ้างถึงสิทธิและเงื่อนไขของแต่ละกลุ่ม แต่ละบุคคลเพื่อจุดประสงค์ของการขายสินค้าโดย jj-shopping.com ให้กับสมาชิกของ เวปไซต์ jj-shopping.com ("เวปไซต์")
  2. สมาชิกของเวปไซต์จะถือว่า ได้อ่านและยอมรับสิทธิและเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวข้อง คำสั่งซื้อใดๆที่ส่งผ่านเวปไซต์จะได้รับ การควบคุมด้วยเงื่อนไขทั้งหมดนี้
 2. ความหมายของคำศัพท์เฉพาะ
  1. บริการต่างๆทั้งหมดของ jj-shopping.com เช่น การขาย, บทความแสดงความคิดเห็น, ฯลฯ ที่เสนอโดย jj-shopping.com ในที่นี้จะใช้คำแทน "บริการ"
 3. การส่งคำสั่งซื้อ
  1. คำสั่งซื้อจะถูกส่งผ่านเวปไซต์
  2. สมาชิกต้องแน่ใจว่า สมาชิกมีอำนาจครบถ้วนสมบูรณ์อย่างถูกต้องในการใช้บัตรเครดิต เพื่อจ่ายสินค้าที่สมาชิกทำการซื้อ และบัตรเครดิตนั้นจะต้องมีวงเงิน คงเหลือพอที่จะจ่ายค่าสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นได้
  3. หลังจากที่สมาชิกส่งคำสั่งซื้อผ่านเวปไซต์เรียบร้อยแล้ว จะถือว่าสมาชิกได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดนี้
 4. ราคาสั่งซื้อบนอินเตอร์เนต และต้นทุนที่สั่งซื้อทั้งหมด
  1. ราคาซื้อขายออนไลน์จะถูกเรียกอย่างชัดเจนว่า “JJ –shop Price”
  2. ราคาขายปลีกจะมาจากทางผู้ขายสินค้าให้กับทางบริษัท
  3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าจัดส่ง จะมีการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนที่หน้า จ่ายเงินและตรวจสอบ
  4. ข้อผิดพลาดใดๆก็ตาม ที่เกิดขึ้นจากสมาชิก โดยยึดตามข้องตกลงและเงื่อนไข ซึ่งทาง jj-shopping.com มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธรับคำสั่งซื้อจากสมาชิก
 5. ความสอดคล้องของสินค้า
  1. ข้อมูลของสินค้าที่แสดงให้สมาชิกบน jj-shopping.com ทางบริษัทได้รับข้อมูลทั้งหมดจากผู้จัดจำหน่ายสินค้านั้นๆ
  2. jj-shopping.com จะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลของผลิตภัณฑ์บนเวปไซต์มีความถูกต้อง ยกเว้นแต่ว่าภาพ บนเวปไซต์ ทำให้การรับรู้ของสมาชิกในสินค้านั้นผิด หรือไม่สอดคล้องกับตัวสินค้าเอง
  3. ถ้าหากเกิดความไม่สอดคล้องของสินค้าที่ส่งให้กับทางสมาชิก กับข้อมูลบนเวปไซต์ สมาชิกสามารถขอคืนสินค้าผ่านทาง jj-shopping.com โดยทำตาม ขั้นตอนที่ได้กล่าวไว้ในส่วนการติดต่อ (contact section) บนเวปไซต์
 6. การยกเลิก
  1. การยกเลิกจะสามารถทำได้ก่อนการจบช่วงการขายของสินค้าที่ซื้อเท่านั้น
 7. การอ้างอิง
  1. การอ้างอิงโดยสมาชิกจะถูกจำกัดแค่เพื่อนและครอบครัวที่สมาชิกคุ้นเคย ห้ามทำการรับสมาชิกใหม่กับบุคคลโดยทั่วไปอย่างมากมายผ่านทางเวปไซต์ บล็อก และบอร์ดแสดงความคิดเห็นบนอินเตอร์เนต (forum)
  2. หาก jj-shopping.com ได้รับรู้ถึงความผิดปกติ ไม่เรียบร้อย ซึ่งกระทำโดยสมาชิกคนใดคนหนึ่งในการใช้ระบบอ้างอิง ทางบริษัทจะดำเนินการใดๆก็ตามเพื่อให้ ความผิดปกติ ไม่เรียบร้อยนั้นหยุดและจบลง ซึ่งรวมไปถึงการลบบัญชีลูกค้ารายนั้นๆ
 8. ความปลอดภัย
  1. jj-shopping.com ได้ใช้การเข้ารหัส SSL (Secure Socket Layer) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อข้อมูลการจ่ายเงิน jj-shopping.com จะไม่มีทางเข้าถึงข้อมูลลับเกี่ยวกับการจ่ายเงินของสมาชิกที่ทำการสั่งซื้อ
 9. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข
  1. jj-shopping.com มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  2. สมาชิกตกลงที่จะใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขที่เป็นปัจจุบันที่สุดในการทำการสั่งซื้อผ่านทางเวปไซต์
 10. นโยบายส่วนบุคคล
  1. ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกจะถูกนำไปใช้ภายในบริษัท เพื่อพัฒนาและยกระดับประสบการณ์ และบริการบนเวปไซต์
  2. ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกที่เกี่ยวข้องจะถูกใช้โดยบริษัทขนส่งที่บริษัทใช้บริการอยู่ เพื่อใช้ในการจัดส่งสินค้าที่สั่งซื้อ
 1. เรื่องอื่นๆ
  1. ในกรณีที่เงื่อนไขอันใดอันหนึ่งในข้อตกลงและเงื่อนไขผิดกฏหมาย หรือขัดต่อการตัดสินใจทางกฏหมาย เงื่อนไขอื่นๆยังคงใช้ได้เป็นปกติ
  2. ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งขึ้น สมาชิกต้องติดต่อ jj-shopping.com เพื่อที่จะหาข้อตกลงอย่างสันติวิธีก่อน
  3. ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในเวปไซค์ จะถูกดำเนินการภายใต้กฎหมายไทย เป็นภาษาไทย